Sherbimet Tona

Kompania Teater TV Studio gjithmone ka synuar importin e inovacioneve teknologjike dhe teknikave bashkekohore, duke kryer aplikimin e tyre ne projektet e natyrave te ndryshme te realizuara nder vite. Me poshte nje pershkrim i gjere i sherbimeve dhe projekteve.

Projektimi dhe Aplikimi i Sistemeve
Profesionale

Qe ne kriimin e saj, kompania Teater TV Studio ka pasur si synim kryesor te aktivitetit futjen e teknikave bashkekohore te ndriçimit artistik dixhital dhe aplikimin e sistemeve te fonise ne rikonstruksionin e skenave ekzistuese dhe ne skenat e reja qe do te ndertoheshin.

Sigurisht qe aplikimi i ketyre teknikave do te kerkonte edhe ngritjen e infrastruktures.

Duke qene se ne pothuajse te gjitha skenat e ndertuara para viteve 90’ teknikat ekzistuese ishin teper arkaike dhe jo funksionale, Kompania Teater TV Studio gjate periudhes 2000’ - 2010’ ka realizuar rikonstruksionin e plote teknik dhe paisjen me sisteme te plota ndriçimi dhe fonie te nje numri te madh te skenave ekzistuese ne Shqiperi.

Gjithashtu kompania Teater TV Studio ka realizuar infrastrukturen e ndriçimit ne disa studio televizive lokale dhe Kombetare, duke bashkepunuar ngushte me kompani te huaja ne teknologji dhe aplikim.

 

Ne aktivitetin e Kompanise Teater TV Studio ka qene dhe eshte shtylle e rendesishme ndertimi i infrastruktures se plote te ndriçimit artistik dhe fonise ne klubet e nates, pub-e, diskoteka dhe ambiente rekreative. Jane nje numer i madh projektesh te realizuara ne kete fushe.

Eshte bere kujdes ne aplikimin e teknikave te ndryshme duke u synuar te diferencohen ne forme projektet e ndryshme.

Jane aplikuar ne keto projekte teknikat dixhitale te ndriçimit robotik dhe statik, eshte perdorur fibra optike si element ndriçimi, etj, duke aplikuar dhe duke synuar nje integrim te plote te teknikave te perdorura te ndriçimit, fonise dhe multimedias.


Lexo me shume

Konference komunikimi, Video-konference, Perkthim simultant

Vend teper te rendesishem ne aktivitetin e Kompanise Teater TV Studio ze aplikimi i sistemeve konference te komunikimit, aplikimi sistemeve te perkthimit simultant dhe i sistemeve video-konference. Me nje numer te madh projektesh te realizuara ne kete fushe, Kompania Teater TV Studio eshte lider ne tregun Shqiptar.

Jane realizuar shume projekte ne ambiente universitare si salla mbledhjesh, lektoriume, bibiloteka, etj. Jane aplikuar keto sisteme ne ambiente publike, ambiente qeveritare, banka, hotele, etj.

 

 

Mesimdhenie Interaktive

Ne perpiqemi te ndjekim ne cdo hap ritmet e zhvillimit teknologjik, aktualisht duke prezantuar ne projektet tona aplikimin e sistemeve interaktive te mesimdhenies ne ambientet shkollore dhe Universitare.


Gjate viteve te fundit kemi zbatuar shume projekte te cilat perfshijne sisteme interaktive audio / video / video projeksioni ne lektoriume, laboratore kompjuterike, laboratore gjuhesore dixhitale, sisteme Open Source per krijimin e repozitorive institucionale te cilat kryejne dixhitalizimin dhe katalogimin e fondeve te bibliotekave ne format elektronik.


Sherbime te Tjera

  • Import dhe Tregeti instrumenta muzikore nga Kompania KAWAI: Upright Piano, Grand Piano, Digital Piano, Stage Piano.

  • Instalim sistemesh sigurie per ambjente publike dhe private. Realizojme projekte te plota sigurie duke perfshire: Box Camera, Dome Camera, IP Camera, Wireless IP Camera, Spide Dome Camera, Digital Video Recorder (DVR) me dhe pa monitor Onboard, DVR card per PC, etj.

  • Aplikojme sisteme alarmi per ambjente publike dhe private. Realizojme projekte te plota alarmi duke perfshire: Wired, wireless, bus Control Panel, PIR detector, Smoke/Gas/Heat/Vibration Detector, Siren, Beam Sensors/ Barriers, Magnet Contact, etj.